Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

Kdo je provozovatel

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost Megamix s.r.o., Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov, IČO: 53186567, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka č. 45473 / V, DIČ: 2121295990.

Můžete se na nás obrátit telefonicky, písemně na adrese Štefánikova 712/40, 085 01 Bardejov nebo e-mailem info@karus.cz

Rozsah osobních údajů

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, informačního newsletra a podobně.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
 • Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.
 • Geolokační údaje, jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny nebo servisu

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

Právní základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

 • Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)
 • Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům
 • Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

Kategorie příjemců

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Kurýrní a přepravní společnosti
 • Marketingové agentury a call centra
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
 • Advokátní a právní kanceláře
 • Znalci a soudní znalci
 • Inkasní společnosti a exekutoři
 • Soudy a orgány činné v trestním řízení
 • Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci

Doba uchovávání osobních údajů.

 • V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.
 • V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

Vaše práva jako dotčených osob

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva.

 • Máte  právo na přístup ke svým osobních údajů , jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
 • Máte  právo na opravu , pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte  právo na výmaz  osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoli svůj  souhlas odvolat , aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte  právo na omezení zpracování , pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte  právo namítat a automatizované individuální rozhodování , pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
 • Máte  právo na přenositelnost údajů , pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Stejně také  právo podat stížnost orgánu dozoru , kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a jak můžete svá práva uplatnit

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +421 31 590 1818, písemně na adrese Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda, nebo e-mailem info@karus.cz.

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat.

Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněn účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

Kontaktní informace

Můžete se na nás obrátit telefonicky, písemně na adrese Megamix s.r.o., Štefánikova 712/40, 08501 Bardejov, Slovensko nebo e-mailem info@karus.cz.